Arkisto: Yleinen

Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kirjelmä

Torstaina 21. tammikuuta 2010

Kirjelmä: Turun kaupungin puheenjohtajatoimikunnan jäsenille

20.01.2010

 Turun kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajatoimikunta

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell ja eräiden ryhmien puheenjohtajat ovat ilmoittaneet meille suullisesti, että Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä suljetaan ryhmien välisen neuvottelumenettelyn ulkopuolelle. Pidämme tätä menettelyä varsin omituisena ja kunnallisdemokratiaa loukkaavana ja haluamme kohteliaammin esittää oman kantamme asiasta ja sen jatkokäsittelystä.

Olemme allekirjoittaneet ryhmien välisen sopimuksen ja pyrkineet hyvässä yhteistyössä siinä mainittuihin tavoitteisiin. Sopimuksen tekstin mukaan se toimii lähtökohtana myös muille valtuustokauden aikana laadittaville kaupungin toimintaa ohjaaville strategioille ja ohjelmille. Myös näiden valmistelussa olemme rakentavasti olleet mukana. Olemme myös selkeästi pyrkineet siihen tulokseen, että talousarvion laadinnassa olisi saavutettu yhteinen kanta. Kun verotusasiassa ja vuokra-asuntojen myynnin kohdalta ei yksimielisyyttä saavutettu, olemme ymmärtääksemme olleet täysin oikeutetut äänestämään sen kannan mukaan, jonka olimme äänestäjillemme luvanneet.

Korostamme vielä erityisesti, että ryhmien välisessä sopimuksessa olemme yhteisesti sopineet seuraavaa: ”Asuntoliiketoiminta organisoidaan uudelleen ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Määritellään yhtiöille tuottotavoite, joka tuloutetaan kaupungille.” Tämän mukaisesti on valtuustossa jo hyväksyttykin omistajapoliittinen asiakirja ja asunto- ja maankäyttöohjelma. Niissä ei ole missään kohden sovittu taloudellisesti tuottavan vuokra-asuntokannan myymisestä vaan aivan muusta. Katsommekin toimi-neemme täysin valtuuston hyväksymän tavoitteen toteuttamiseksi. Kun kaikilta osin sopimuksen ja ohjelmien mukainen esityksemme ei muille ryhmille kelvannut, niin tulkinnanvarainen sopimusrikkomus on kyllä ihan muulla taholla kuin meillä.

Ymmärtääksemme valtuustoryhmien välinen sopimus on tehty koko vaalikaudeksi, eikä siitä erottamisesta tai eroamisesta ole mitään pelisääntöjä sovittu. Sopimuksen mukaan myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on vastata sopimusryhmien välisistä neuvotteluista ja yhteisten ratkaisujen löytämisestä. Ei siis minkään ryhmän erottamisesta.

Toivommekin että uhkailujen sijaan voimme jatkaa ja parantaa yhteistyötämme sovitun mukaisesti Turun kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Vasemmistoliiton ehdokkaat saivat vuoden 2008 Turun kunnallisvaaleissa yli 12 000 ääntä ja kannatusosuus oli 14,1 %. Mikäli ryhmämme mielipidettä ei enää otettaisi huomioon kunnallispoliittisten asioiden valmistelussa, estäisivät muut ryhmät merkittävän suuren turkulaisnäkemyksen mukanaolon päätösten teon valmistelussa.

Mikäli sovittu yhteistyön linja ei kuitenkaan muille ryhmille kelpaa, Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä pyytää sopimuksen tulkintaetuoikeuden itselleen ottaneilta kokoomuksen, sdp:n ja vihreiden, sekä muilta sopimusryhmiltä kirjallista yksilöityä selvitystä siitä, mitä sopimuskohtia ne katsovat meidän rikkoneen. On kohtuullista että valtuustoryhmämme ja kaikki turkulaiset voisivat myös kokonaisuutena tarkastella sopimukseen kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen liittyviä eri sopimusryhmien toimenpiteitä yksittäisissä asioissa. Pyydämme esittämämme asian asiallista käsittelyä vuoden 2010 ensimmäisessä puheenjohtajatoimikunnan kokouksessa.

 

Turussa 14.12.2009

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

Puolesta

Sauli Saarinen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kansalaisia kunnioittava yhteiskunta

Perjantaina 15. tammikuuta 2010

1990-luvun lama syntyi talouden ylikuumenemisesta.Pudotus oli raju ja aiheutti kansanliikkeen jonka toiminta kulminoitui ”Murrostorstaina” tunnettuun suurmielenosoitukseen.Silloinen hallitus työministeri Kanervan johdolla osti yhteiskuntarauhan jakamalla rahaa.Työttömien yhdistykset saivat silloin alkunsa, valtiovallan avulla.

On nähty että nämä yhdistykset eivät juurikaan ole pystyneet parantamaan työttömien markkina-arvoa.Jotkut harvat toki ovat löytäneet paikkansa yrittäjinä tai työsuhteessa, mutta suurin osa on jäänyt pyörimään kurssi- ja tukityöllistämiskierteeseen jossa oman tilanteen parantaminen ei ainakaan laillisin konstein onnistu.On luotu pitkäaikaistyöttömyys ja sen myötä lisääntyvä köyhyys (Ilpo Airion väitöstutkimus 2008-Työssäkäyvien köyhyys Suomessa ja muualla).Tätä työttömyyttä eivät hyvätuuriset haluakaan poistaa, se kun tuo tehokkuutta talouteen ja toimii samalla uhkakuvana niille, jotka sinnittelevät viimeisillä voimillaan työelämässä.

On selvää että asialle on tehtävä jotain.Hyvinvointi edellyttää jokaisen työpanosta.Valtion ja kuntien verotulot riippuvat pitkälti työllisten määrästä, samoin kaikki muukin sosiaaliturva, eläkkeet ja sairausvakuutus.Emme voi enää jatkaa kanervalaisella linjalla, jossa ”tarpeettomista” kansalaisista tehdään säilykkeitä pitämällä heidät Syrjälässään , poissa parempien jaloista niukalla toimeentulolla joka usein ei mahdollista edes parturissa käyntiä muusta itseensä ja omaan hyvinvointiinsa panostamisesta puhumattakaan.

Köyhyyden poisto on ensiarvoisen tärkeä asia.Se edellyttää panostuksia tukipalveluihin, työsuojelua, sosiaali-ja terveyspalvelujen hyvää tasoa (mm. mielenterveyspalvelujen saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota ja niitä pitää saada terveyskeskuksista, joita on oltava saavutettavalla etäisyydellä-ei jotain näennäispalveluja vaikean matkan takana).

Alimpia tuloja on nostettava.Kansalaisella tulee olla mahdollisuus itsenäiseen elämään ja tarpeellisten palvelujen ostamiseen.Heillä tulee olla myös mahdollisuus parantaa toimeentuloaan ilman että heti leikataan tukia.Kuntien talous paranee heti kun ne eivät joudu enää toimimaan työttömyysturvan alhaisen tason paikkaajina ja saavat uusia verotuloja kansalaisilta jotka on autettu mukaan yhteiskuntaa rakentamaan.

Verotusta on kehitettävä oikeudenmukaiseksi. On vihdoinkin pidettävä huolta sosiaalisesta infrastruktuurista joka on uusliberalismin oppien myötä päästetty rapautumaan.Tuloerojen kasvu on pysäytettävä ja käännettävä niiden pienenemiseksi.

Suomi tarvitsee kaikkia kansalaisiaan pysyäkseen vahvana ja vahvistuakseen.Köyhäinhoitopolitiikasta on siis siirryttävä sosiaalipolitiikkaan, on tuettava kansalaisten itsenäisyyttä ja työkykyä.

Uusliberalismista on luovuttava ja demokraattinen päätöksenteko elvytettävä.Liike-elämän ehdoilla eläminen on lopetettava ja sille on asetettava sääntöjä yhteiskuntavastuusta.Yhteiskunnan päätöksenteon on oltava yksityisen päätöksenteon yläpuolella-sen on asetettava rajat joiden sisällä saa toimia vapaasti.Nämä rajat eivät saa loukata perusoikeuksia.

Olemme hukassa jos emme toimi yhdessä.

Pelko ja viha

Keskiviikkona 13. tammikuuta 2010

Espoon tragedia ei mitenkään liittynyt tekijän etniseen taustaan.Jos vertaamme muita maassamme tapahtuvia väkivaltarikoksia emme voi mitenkään väittää että väkivalta Suomessa olisi tuontitavaraa.
Elämme murrosaikoja.Suomi on kansainvälistynyt vauhdilla joka pelottaa kansalaisia.Eilen minulle soitti 70-vuotias nainen joka pelkää mennä bussiin, koska”siellä etupenkillä retkottaa niitä ulkomaalaisia nuoria miehiä”.Olemme saaneet pelon kaduillemme ja jotkut tekevät politiikkaa ruokkimalla tätä pelkoa.Luulen, että soittajaakin oli peloteltu.

Rikoksiin syyllistyneet muiden maiden kansalaiset tulisi karkoittaa.Mielestäni kynnyksenä voisi olla toistuvuus lievemmissä tapauksissa ja suora karkotus vapausrangaistusten ollessa kyseessä.
Maahanmuuttajia meille tulee jatkossakin ja meillä on oltava valmiudet ottaa heidät vastaan.Kotouttamisen yhteydessä tulisi olla mielenterveyspalveluja, koska varsinkin sota-alueilta tulevilla on ongelmia, joita olisi kenellä tahansa esim kansanmurhan nähneellä.
Terveyskeskuksien kehittäminen, mielenterveyspalvelujen siirtäminen niiden yhteyteen ja riittävien investointien teko sosiaali-ja terveyspuolella olisi nyt ensiarvoisen tärkeää.

Ilmiöitä

Sunnuntaina 10. tammikuuta 2010

Yleensä lienee niin, ettei yhteiskunnan vakavia ongelmia pystytä ratkaisemaan ilman että puututaan ongelmien syihin.Puheet aserajoituksista, valvonnan tiukentamisesta ja rangaistusten koventamisesta ovat jatketta harjoitetulle piittaamattomalle politiikalle, jossa ihmiset jätetään yksin ongelmiensa kanssa.Suomessa on säästetty viime laman jälkeen hyvinvointipalveluista.Otan vain yhden esimerkin:mielenterveyspotilaat siirrettiin avohoitoon ja sairaansijoja vähennettiin.Tämä voisi olla positiivista kehitystä ja vähentää mielenterveysongelmia varsinkin kun nykyisin on olemassa tehokkaita lääkkeitä.Avohoito kuitenkin vaatisi toimiakseen tukipalveluja ja näitä eivät poliitikot ole halunneet myöntää.Vaikuttaa siltä että päättäjät mieluummin hyväksyvät väkivallan kuin uhraisivat pennosia kansalaisten hyvinvointiin.

Sosiaalisista investoinneista säästäminen on järjetöntä ja väkivaltaista.Se kasvattaa tuloeroista johtuvia ongelmia.Yhteiskunnassa on oltava voimaannuttamispalveluja niille jotka eivät kestä kovaa kilpailua, ihmisiä on hoidettava.Jos emme näin tee joudumme panostamaan turvapalveluihin emmekä silti ole turvassa.
Väkivalta synnyttää väkivaltaa.On nähtävä myös yhteiskunnan väkivalta yksilöä kohtaan, ilmiötä on tarkasteltava kokonaisuutena.

Terveyskeskuksia pitäisi kehittää toimimaan ennaltaehkäisevinä palveluina.Jos ihminen pääsee johonkin puhumaan ongelmistaan saattaa moni väkivallanteko jäädä tekemättä.Maahanmuuttajien kotoutuminen edellyttää myös tehokasta tukipalvelua, monet heistä kun tulevat sodan olosuhteista jotka eivät voi olla vaikuttamatta mielenterveyteen.
Samalla tavalla kuin yhteiskunta pitää huolta muustakin infrastruktuurista on peruspalveluihin panostettava.Monttuja maanteissä-monttuja päissä.

Olen aina ihmetellyt sitä että meillä on joskus ollut varaa rakentaa rautatiet, mutta niiden ylläpitoon ei ole varaa.Sama koskee terveyskeskuksia ja muita yhteiskunnan palveluja.
Meidän on maksettava veroja jos haluamme turvallisuutta.

Tässä bloggaukseni Uudessa Suomessa

Sunnuntaina 3. tammikuuta 2010

Tuhoamme nuoria miehiä ja ihmettelemme sitten mitä tapahtui…

3.1.2010 4.47 | Jari Suominen | Yleinen

Etnisellä taustalla ei ollut mitään tekemistä tämän rikoksen kanssa.Sen sijaan kannattaisi ihan oikeasti miettiä niitä syitä jotka ovat tehneet Suomesta ampumaradan.Keskustelun olisikin käsiteltävä väkivaltaa ja sen ihannoimista ratkaisukeinona ongelmiin ja mielenterveysongelmien osuutta.
Ibrahim murhasi neljä ihmistä jotka olivat puolustaneet hänen naisystäväänsä häntä vastaan-he olivat siis salaliitossa tuon naisen kanssa ja Ibrahim, todettuaan ettei lähestymisyritys naiseen tekstiviestillä onnistunut, eikä tämä vastannut puhelimeen, sairaassa mielessään päätti kostaa kaikille.Hän murhasi ex-naisystävänsä erittäin raa-asti puukolla ja lähti sitten kostamaan tämän työtovereille eli salaliiton muille jäsenille.Lopuksi hän tappoi itsensä kun työ tuli tehtyä.
Vaihda äskeiseen tekstiin miehen nimeksi Åke, Günther tai Pekka ja lue se uudestaan.Muuttuiko jokin?
Ne jotka yrittävät tehdä tästä rotuoppinsa mukaisen tapauksen syyllistyvät mielestäni kiihotukseen kansanryhmää vastaan.

Toinen asia on se, että sodissa olleet ihmiset ovat usein mielenterveydeltään järkkyneitä.Tämä on vakavasti otettava turvallisuusriski.
Suomalaisen terveydenhuollon sikakapitalismiin perustuva alasajo on lopetettava ja varoja sen kehittämiseen myönnettävä.

Mitä tulee aselain kiristämiseen näyttää se todellakin olevan hallituksen ainoa ratkaisuyritys ongelmiin.He kun eivät halua panostaa ihmisten hoitamiseen, vaan pakottavat kunnat säästämään kaikkein heikoimmilta, opetuksesta, mielenterveyspalveluista (Turussa mielenterveysyhdistyksen kunnallisia avustuksia leikattiin juuri kolmanneksella!) kuten avohoidon tukipalvelut.
Asun kerrostalossa, johon on sijoitettu mielenterveyskuntoutujia, maahanmuuttajia ja kaltaisiani jätteitä(porvarin näkemys minusta ) ).Minusta ja ulkomaalaisista ei ole ollut harmia-sen sijaan moni nuori mies joita talossamme on asunut, on ollut ilmiselvästi heitteillä oman sairautensa vankina ilman mitään apua.Eräs kaveri pisti kämppänsä pirstaleiksi kolme kertaa ja viimeisellä kerralla sytytti sen tuleen.Vasta tällöin hänet vietiin jonnekin.Myös muita paukuttajia ja uhkailijoita on ollut.
Nämä miehet ovat epätoivoisia!He ovat vahvoja nuoria miehiä joilla ei ole toivoakaan työpaikasta, hermot eivät kestä opiskelua-minkäänlaisia mahdollisuuksia esim perheen perustamiseen ei ole…

On säälittävää että ongelmia halutaan lakaista maton alle ja syyllistää jokin ryhmä kun koko yhteiskunta on sairas.Elämme niin kovassa maassa ettei väkivaltaa pidä ihmetellä, Ruotsissakin 1970-luvulla ja myöhemminkin lähes poikkeuksetta raaka väkivalta oli suomalaishylkiöiden tekosia (Valjakkala ym).

Toivon että ryhdymme yhdessä tekemään asioille jotain ja auttamaan näitä miehiä.Voimavaroja on tultava-muussa tapauksessa syytän sikakapitalistista hallitustamme piittaamattomuudesta joka saattaa johtaa kansanmurhaan.On ehkä osittain jo johtanutkin.
Minä pystyn elämään ilman tulevaisuutta.Olen työurani varrella hankkinut takuuvarman oikeuden olla yhteiskunnan täysivaltainen jäsen.Itsetuntoni on siksi vahva, mutta kaikkien laita ei ole näin hyvin, monet eivät saa tarvitsemaansa hoitoa lainkaan-heille ei aurinko ole edes tulevaisuudessa nousemassa.
Ymmärrän siis helvetin hyvin näitä miehiä.He ovat noin 25 vuotiaita ja jo edellinen lama tuhosi heidän nuoruutensa.Nyt tämä uusi tuhoaa miehuuden.
Täällä on paljon porukkaa jotka jeesustelevat sotaveteraaneilla, mutta näitä rauhan veteraaneja, ihmisiä jotka on syöty elävältä ei kukaan muista.
Hävetkää!

Republikaanit siellä ja täällä

Torstaina 24. joulukuuta 2009

Jouluaaton ainoa ulkomaanuutinen koski Yhdysvaltain sairausvakuutusjärjestelmän uudistamista josta senaatti äänesti tänään.Yhdysvalloissahan on ollut myyjän markkinat sairausvakuutuksissa, eivätkä köyhimmät ja sairaimmat ole niitä saaneet lainkaan-vakuutusyhtiöillä on ollut mahdollisuus kieltäytyä myöntämästä sairausvakuutusta jos se on vaikuttanut riskibisnekseltä ja tämä on tietenkin karsinut pois ne jotka eniten apua tarvitsisivat.Vieläkin republikaanit vastustavat uudistusta joka poistaa vakuutusyhtiöiltä mahdollisuuden valikoida asiakkaitaan, he äänestivät lakiehdotusta vastaan.Läpi se silti meni äänin 60-39, eli tasan voimasuhteiden mukaan.Aiemmin edustajainhuoneen hyväksymä ehdotus pitää vielä synkronoida senaatin ehdotuksen kanssa ja eräs republikaanisenaattori ilmoittikin, että he jatkavat hanttiin panemista vaikka hävisivät äänestyksen molemmissa kamareissa.

Motiivina republikaaneilla on tietenkin, että uudistus sotii heidän äärikapitalistista talousoppiaan vastaan. Heillä ei ole pienintäkään halua lieventää kantaansa; heidän uskomuksensa mukaan vahvoja pitää tukea ja heikot jättää oman onnensa nojaan.Amerikkalainen yhteiskunta onkin rajujen äärimmäisyyksien leimaama. Toisilla menee ruhtinaallisen hyvin samalla kun toiset kuolevat ennen aikojaan hoidon ja kunnollisen ravinnon puutteeseen tai äärikapitalismin toimiakseen käymissä sodissa.Yhdysvaltain palkka-armeijaanhan hakeutuvat usein ne joilla ei ole muuta mahdollisuutta-heille on siis tehty tarjous josta ei voi kieltäytyä.

Huomattava on myös, että Nato-kiimaisimmat löytyvät näiden äärikapitalistien joukosta. Heidän systeeminsä vaatii sotaa ja eripuraa toimiakseen.
Kansalaisten tulisi oppia varomaan valehtelijoita ja näkemään motiivit tekojen taustalla.Neljä viidestä suomalaisesta kannattaa kuitenkin hyvinvointiyhteiskuntaa ja kaksi kolmasosaa maksaisi mielellään enemmän veroja jotta palvelut voitaisiin turvata. Suomalaisen elämäntavan kohtalonvuodet ovat jälleen käsillä.Menemmekö suuntaan josta kapitalismin mallimaassa on luovuttu ja vähennämme edelleen yhdessä ylläpitämiämme palveluja vai käännämmekö kelkkamme nykyaikaiseen suuntaan ja alamme taas rakentamaan hyvinvointia kaikille ihmisille?

Toivotan kaikille Hyvää Joulua ja parempaa tulevaisuutta.

Wallin veti pois lakiehdotuksen-voitto demokratialle!

Perjantaina 18. joulukuuta 2009

Otsikossa on oikeastaan kaikki jo sanottu.Suuryritysten lobbaama tekijänoikeuksien kaappaus epäonnistui ainakin toistaiseksi.Demokratia saavutti voiton!

Tekijänoikeuksia pitää tarkastella yhtenä kokonaisuutena tuottajan- ja kuluttajanoikeuksien kanssa.Suomen eduskuntaan tulee nykyisin roppakaupalla lakeja jotka loukkaavat kansalaisten oikeuksia.Maailmaa yritetään valjastaa harvalukuisen joukon käsiin luomalla lakeja jotka takaavat omistusoikeuden mihin tahansa-vain torppansa saavat kansalaiset pitää , koska on kätevää pistää orja itse ylläpitämään läävänsä.Kärjistyskö? Ei välttämättä jos nykyinen kehityssuunta jatkuu.

On oltava tarkkana mitä eduskunnassa tapahtuu.Meillä on mahdollisuus vaikuttaa huhtikuussa 2011 eli aivan pian.Hallituksenkin politiikassa on jo vaalien läheisyys näkyvissä-nyt jopa rikkaille kaavaillaan veroja.Uskokoon ken tahtoo…

Maarian työväenyhdistys Raivaaja ottaa kantaa

Maanantaina 14. joulukuuta 2009

Peruspalvelulautakunnalle

Maarian Työväenyhdistys Raivaaja ry:n kannanotto

Turun kaupunki on supistamassa palveluita eri asuinalueilla.Myös Maarian
terveysasema Jäkärlässä on joutunut tämän palvelujen tehostamiskampanjan
kohteeksi.Maarian terveysasema on suljettu huolimatta tuhansien
lähiöasukkaiden allekirjoittamasta adressista jossa vaadittiin palvelujen
säilyttämistä alueilla.Jäkärlässä asiasta järjestetyssä
tiedotustilaisuudessa oli enemmän väkeä kuin nuorisotilaan mahtui. Tällöin
monet paikalla olleet peruspalvelulautakunnan jäsenet lupasivat palvelujen
säilyvän alueiden asukkaille.

Maarian työväenyhdistys Raivaaja ry paheksuu suuresti palvelujen karsimista
ja vaatii että Maariassa on oltava lääkärin ja terveydenhoitajan palveluja
myös jatkossa.Monet alueen asukkaista eivät yksinkertaisesti pääse
keskustaan asioitaan hoitamaan johtuen sairaudesta, taloudellisesta
tilanteesta, ikääntymisestä ja hankalista kulkuyhteyksistä kahdella
linja-autolla.Heidän tulisi saada ainakin ensiapua, reseptinsä uusittua ja
neuvoja terveysasioissa lähellä kotiaan. Työväenyhdistys pelkää, että
terveyspalvelujen siirtäminen kauas ja vaikean matkan taakse aiheuttaa
ongelmien pahentumista, koska hoitoon ei hakeuduta silloin kun olisi tarve
vaan odotetaan vaivojen parantuvan itsestään.Tämä sotii Turun kaupungin
sosiaali-ja terveystoimen valitsemaa ennaltaehkäisyn periaatetta vastaan ja
saattaa lisätä myös erikoissairaanhoidon kustannuksia.

Mielestämme myös se seikka ettei Ohikulkutien pohjoispuolella tule enää
olemaan terveysasemia eriarvoistaa kaupungin eri osien asukkaita.Tästäkin
syystä on kohtuulliset palvelut säilytettävä Maariassa.

Turussa 3.12 2009

Maarian Työväenyhdistys Raivaaja ry

Rauno Virtamo
puheenjohtaja

Nykyajan Breznevit

Sunnuntaina 13. joulukuuta 2009

Raha on arkipäivää, se on arvon mitta.Kaikki olevainen ja virtuaalinen voidaan mitata rahasummana -kaikella on hintansa. Myös ihmisillä on hintansa joka vaihtelee arvostuksen mukaan. Minun hintani on paljon pienempi kuin Jorma Ollilan, minut saa halvemmalla pääjohtajaksi .Olenkin ihmetellyt miksi firmat eivät ole ottaneet yhteyttä, esim. Nokia säästäisi paljon antamalla potkut Kallasvuolle ja ottamalla minut tilalle osatyöllistämistuella. Itse en toki paikkaa hae, johtajat kutsutaan tehtäviinsä ainakin Turun Sanomien mukaan. Käytännössä en tästä tiedä, minua ei ole kutsuttu kuin armeijaan ja työvoimatoimistoon silloin tällöin.

 

Miten ihmisen markkina-arvo määräytyy?Julkisuus nostaa markkina-arvoa. Jos voittaisin Olympiakultaa nousisi arvoni heti ja saisin yhteydenottoja mm. puolueilta jotka haluaisivat käyttää markkina-arvoani nostaakseen omaa arvoaan, kannatusta. Arvo on siis kannatusta, suosiota. Ihminen jolla on kysyntää on arvokkaampi kuin ihminen joka on syrjässä. Syrjässä voi olla joko omasta halustaan tai muiden epäsuosion johdosta tai aseman voi periä, kuten usein käy .Usein on niin, että syrjässä on siksi ettei ole mitään myytävää, ei omaa kykyjä joita toiset voisivat hyväksikäyttää tai sitten kyvyt eivät ole residenttejä, käytössä olevia, ja niitä joudutaan etsimään eri keinoin. Porvarien keino on yrittää pakottaa kyvyt esiin tekemällä toimeentulo niin niukaksi että on pakko keksiä jotakin. Joskus ja jossain määrin tämä keino toimii, joskus jopa niin hyvin että ihminen alistuu ja suostuu työskentelemään paljon alle oman arvonsa- usein toivoen työn nostavan arvoaan lähemmäksi sitä minkä itse kokee oikeaksi.

 

Pääoman haltijalla on aina arvoa. Jos olen saanut haalituksi rahaa tavalla tai toisella en tarvitse kykyjä saadakseni sitä - voin käyttää muiden kykyjä ostamalla heidät työvoimakseni .Heidän kyvyistään tulee näin minun, tuottajan, kykyjä. Pyrinkin siksi aina pestaamaan nuoria ja lupaavia ihmisiä. Heistä saattaa olla minulle suunnatonta hyötyä jos he tekevät keksintöjä, luovat jotakin uutta jota minä voin myydä. Myytävästä on aina pulaa ja kaikenlaiset säännöt, ammattiliitot ja lait asettavat rajoituksia sille miten suuren hyödyn saan alaisistani. Siksi vastustankin ammattiliittoja ja haluan, että saan ostaa työvoimani markkinahintaan köyhien joukosta, jotka hädissään suostuvat mihin tahansa saadakseen ruokaa ja asunnon ja vaatteita lapsilleen.

 

Haluan myös muuttaa lakeja, jotta esimerkiksi tekijänoikeudet kuuluisivat minulle, työnantajalle, eivätkä alaiselleni työntekijälle. Jos tekijänoikeudet ovat työntekijällä hän saattaa ruveta pullikoimaan ja vaatimaan enemmän rahaa kuin mitä hänen uusintamiseensa kuluu…Pian hän saattaa olla pääomanomistaja ja kilpailla kanssani ja mitä minä sitten teen?Eihän minulla ole hänen kykyjään- olen tuomittu häviämään kilpailun ja vaarassa joutua itse työntekijäksi. Tällainen on kauheaa!

 

Onneksi olen hankkinut itselleni, kaukaa viisaana, suosittuja poliitikkoja jotka tekevät mitä tahdon. Tekijänoikeudet ovat pian minulla niin taiteen kuin tieteenkin alueilla - yliopistot minä omistan jo ja sananvapauteen saavat alaiseni poliitikot sorvata pykäliä jotka estävät minun arvostelemiseni. Näin turvaan asemani ja Perheeni aseman epävarmassa maailmassa. Luon seisovaa vettä jossa mikään ei liiku minua uhaten. Olen nero!

 

Myöhempien aikojen Leonid Breznev

 

Työväenpuolue Kokomusta

Turun Vasemmistoliitto 10.12 2009

Perjantaina 11. joulukuuta 2009

Turun Vasemmistoliitto

TIEDOTE 10.12.2009

Julkaistavissa heti

Turku liukumassa kolmen koplan saneluvaltaan

Vasemmistoliitto puolustaa kaupungin vuokra-asukkaita

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä puolusti kaupungin vuokra-asukkaita ja
vastusti kaupungin tuottavan omaisuuden hukkaamista Turun
kaupunginvaltuuston budjettikokouksessa 30.11.

Valtuuston enemmistö hyväksyi kuitenkin kokoomuksen, SDP:n ja
vihreiden johdolla 450 vuokra-asunnon myymisen. Sosialidemokraatit ja
vihreät toimivat asiassa omien kunnallisohjelmiensa vastaisesti.

Vasemmistoliitto esitti myös veronkorotusten tuoman lisätulon
suuntaamista peruspalveluihin ja opetukseen, mutta jäi valitettavasti
näissäkin kysymyksissä yksin.

Turun Vasemmistoliiton kunnallistoimikunta kiittää valtuustoryhmäänsä
ryhdikkäästä toiminnasta.

Valtuuston kokouksen jälkeen kokoomuksen, SDP:n ja vihreiden
johtohenkilöt ovat halunneet sulkea Vasemmistoliiton tulevien
poliittisten neuvottelujen ulkopuolelle. Turun kaupunginvaltuuston
ryhmien välisessä sopimuksessa ei kuitenkaan ole kielletty
valtuutettuja toimimasta vaalilupaustensa mukaisesti ja puolustamasta
äänestäjiensä etuja.

Turun Vasemmistoliiton mielestä ”kolmen kopla” loukkaa
kuntademokratiaa ja kuntalaisten yhdenvertaisuutta.  Kaupunki on
liukumassa kolmen koplan saneluvaltaan, puolue varoittaa.

Vasemmistoliitto tulee jatkossakin toimimaan 12 600 äänestäjänsä
kannalta tärkeiden asioiden puolesta.  - Olemme valmiit edistämään
turkulaisten asioita myös muiden ryhmien kanssa yhteistyössä ja
neuvotellen, kuten tähänkin asti, Turun Vasemmistoliitto vakuuttaa.

- Turun kolme suurinta ryhmää näyttää suunnittelevan vielä uusiakin
vuokra-asuntojen myyntejä, Turun Vasemmistoliitto pelkää.  Muistissa
ovat esitykset Lehtolaakson ja TVT-Asuntojen  myymisestä reilun vuoden
takaa.

- Sanomme selkeästi, että valtuutettumme tulevat varmasti vastustamaan
kaupungin vuokra-asuntojen uusia myyntipäätöksiä.  Emme myöskään ole
edesauttamassa turkulaisten etujen vastaisia ideologisia pyrkimyksiä
peruspalveluiden antamiseksi markkinoiden valtaan, Turun
Vasemmistoliitto lupaa.

Turun Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö tukee puolueen
valtuustoryhmän linjaa ja vaatii kuntademokratian kunnioittamista ja
todellista avoimuutta ja läpinäkyvyyttä Turun päätöksentekoon.

- Kolmen koplan sanelupolitiikka uhkaa jo tavallisen pienituloisen
turkulaisen demokraattisten oikeuksien toteutumista.  Turkulaisten on
syytä herätä puolustamaan etujaan, Turun Vasemmistoliitto kannustaa.

***

Mirka Muukkonen
Puheenjohtaja
Vasemmistoliiton Turun kunnallisjärjestö
http://www.turunvasemmistoliitto.fi