Arkisto: Marraskuu 2008

Aukioloajoista

Tiistaina 18. marraskuuta 2008

Kapitalistin tavoitteena on aina vain tehdä suurempia ja suurempia voittoja välittämättä mistään yhteiskuntavastuusta tai perheiden hyvivoinnista- ylipäätään mistään inhimillisestä. Siksi sunnuntaipäivän arvo on säilytettävä. Tässä asiassa ei kannata olla naiivi. Sunnuntaiaukioloja vastaan on taisteltava kuin kysymyksessä olisi elämä ja kuolema. Usein näin onkin- ainakin niiden erikoistavarakauppiaiden mielestä , jotka vastustavat aukiolojen vapauttamista. Olen heistä ylpeä- he ovat itsenäisiä toimijoita eivätkä jonkin trustin tai keskusliikkeen orjia.
Myös lasten kannalta olisi hyvä että sunnuntaisin olisivat vanhemmat kotona, syötäisiin sunnuntairuokaa ja tehtäisiin sunnuntaiasioita. Emme saa luovuttaa sosiaalista terveyttämme kapitalismin alttarille- liian paljon siitä on jo menetetty.
Vasemmistoliitto on sosiaalinen puolue joka on aina yhteisen hyvän puolella. Näin pitää olla.

Henki löysällä

Perjantaina 14. marraskuuta 2008

Heräsin eilen klo 22.30 rappukäytävästä kuuluvaan huutoon. Naapuri siellä huusi että tulkaa sammuttamaan tulipalo! Kun sain vaatteet päälle ja vettä sankoon yritin käytävään- turhaan. Sisälle asuntooni tuprusi sankka savu ja muovipalon krääsä.

Ei muuta kuin ikkuna auki ja hengittämään- minulla kun ei ole parveketta. Toisissa ikkunoissa ja parvekkeilla oli ihmisiä joilta kuulin että palokunta on tulossa. Pian näkyikin ambulanssi pihalla ja ikuisuudelta tuntuneen ajan jälkeen myös paloautot ( 4 kpl ) ja poliisi tulivat paikalle.

Kun on hätä tuntuu siltä että kaikki kestää kauan. Todellisuudessa palokunta oli työssä jo 20 minuutin kuluttua hälytyksestä. Erittäin nopeasti siis. Letku vedettiin kellarin kautta neljänteen ja homma oli nopeasti hoidettu. Selvisimme säikähdyksellä ja saamieni tietojen mukaan myös naapuri selviää vaikka savua saikin pahasti ja saattaa olla palovammoja.

Onnettomuustilanteessa kiinnitti huomiotani heti alkanut syyllisten etsintä. Hallituksen puheenjohtaja haukkui tupakoitsijat ja juopot jo ennen kuin palon syytäkään oli edes alettu selvittää. Hän syytti jälleen kerran kaupungin vuokra- asuntojen asukkaita maailman pahuudesta. Huomaavatkohan tällaiset tyypit lainkaan yhtäläisyyksiä 1930- luvun Saksaan, jossa juutalaiset olivat kaiken pahan alku. Onneksi ihmiset yleensä tuntuivat olevan järkevämpiä. Jotkut jopa säälittelivät Artoa jolta meni nyt kaikki.

Ilmiöitä vastaan taistellessa on syyllisten etsiminen hukkaan heitettyä aikaa silloin kun pitäisi toimia enempien vahinkojen estämiseksi. Meille on käynyt onnettomuus jossa useita ihmisiä oli vähällä menehtyä- minä mukaan lukien. Syiden selvittäminen kuuluu viranomaisille ja johtopäätösten tekeminen poliitikoille. Jotain on toki tehtävä- tämä oli jo toinen asuntopalo tässä rapussa lyhyen ajan sisällä. Pian tulee jo ruumiita, sillä näin hyvä tuuri ei voi jatkua.

Tikasauton pääsyä pihalle hidastivat jonkin verran isot reunakivet joita pelastustien varteen on asetettu. Muuten kaikki sujui pelastuksen suhteen asiallisesti.

Suuri kiitos elämästä Turun pelastuslaitokselle. Pätevyytenne paistoi kauaksi ja sai minut tuntemaan kiitollisuutta ja ylpeyttä siitä että meillä on tällainen pelastuslaitos.

Säästöt ja leikkaukset joita pelastustoimeen kaavaillaan eivät tule kysymykseen. Vastustan jyrkästi kaikkea tällaista. Voimavaroja on myönnettävä riittävästi ja myös palohenkilöstön eläkeikä pitää alentaa takaisin järkevälle tasolle. Olen itse pian 50- vuotias ja totesin, ettei ainakaan minusta olisi savusukeltajaksi. Päättäjät pitäisi kai viedä simulaattoriin jossa kokisivat palon kauhut. Olen varma että sen jälkeen asioiden tärkeysjärjestys avautuisi mustimmallekin säästölinjalaiselle.

Niin, yhteiskuntaa ajetaan alas äärikapitalismin “lakien”- eli uskomusten- mukaisesti ja tuloksena on varmasti ihmisuhreja. Kummallisia jumalia meillä on kun vaativat aina että jotkut tapetaan. Ellei heti niin hitaasti kiduttamalla. Minunkaan vakuutusturvani ei ole kunnossa- ei ole ollut sen jälkeen kun putosin työmarkkinatuelle…Kenelle on hyötyä siitä ettei ihmisillä ole varaa vakuutuksiin, bussilippuun, parturiin, lääkäriin tai vaikka elokuvissakäyntiin? Ja mitä saamme tilalle kun näistä säästämme? Golfkenttiä?

Tein tulipalosta radiotallenteen. Voi olla että käytän sitä jossain ohjelmassani.

Toriparkkisopimuksen vasta-argumentteja

Perjantaina 14. marraskuuta 2008

TIEDOTE
Meidän Turku – Vårt Åbo ry 13.11.2008

Lisätiedot: Pauliina de Anna puh. 040 8328045

Esisopimus johtaa Turun taloudelliseen vastuuseen toripysäköinnistä

Turun kiinteistölaitos on neuvotellut Turun Toriparkki Oy:n kanssa
esisopimuksen pysäköintilaitoksen toteuttamisesta torin alle. Sopimus on
merkittävältä osin Kauppatorin asemakaavan yhteydessä tehtyjen
selvitysten ja annettujen lausuntojen sekä muistutusten  osoittamien
tosiseikkojen vastainen. Sopimus siirtää kaupungille merkittävän
taloudellisen vastuun toripysäköinnin toteuttamisesta, sekä osuuden
kustannuksista että vahingonkorvauksista. Koska toripysäköinnistä ei ole
olemassa asianmukaista yleissuunnitelmaa ja talousarviota, Turun
Toriparkki Oy ei esisopimuksessa mitenkään sitoudu pysäköintilaitoksen
toteuttamiseen.

Erityisesti esisopimuksessa on huomioitava seuraavat näkökohdat:

1. Sopimus tekee torin yleissuunnitelman toteuttamisesta ja
toripysäköinnistä Turun kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n yhteishankkeen.
Sopimuksen mukaan: ”Mikäli Kauppatorin alueelle toteutetaan
pysäköintilaitos, pyrkivät sopijapuolet siihen, että Kauppatorin
maanpäällinen ja maanalainen rakentaminen tehdään yhtenä
rakentamiskokonaisuutena.” (Kohta 11). ”Kauppatorin yleissuunnitelmassa
torin pinnalle osoitetut rakennukset oheistiloineen toteutetaan
yhteishankkeena pysäköintilaitoksen rakentamisen kanssa.”(Kohta 6).
Arkeologisten kaivausten teko oletetaan yhteiseksi hankkeeksi (Kohta 8).
Esisopimuksen perusteella toripysäköinnistä ja torin yleissuunnitelmasta
tulee kaupungin ja yhtiön välinen yhteishanke. Tällöin ei voida välttää
sitä, että kaupunki joutuu maksamaan myös pysäköintilaitoksen kustannuksia.

2. Sopimus ei sido Turun Toriparkki Oy:tä, vaan yhtiö voi irtisanoutua
hankkeesta vapaasti
Toripysäköinnistä ei ole tehty kustannusarviota ja yleissuunnitelmaa.
Tämän vuoksi esisopimukseen on sisällytetty ehto: ”Yhtiöllä on oikeus
irtisanoa tämä sopimus ennen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista,
mikäli hankkeesta tehtävät tekniset tai taloudelliset selvitykset
osoittavat, ettei pysäköintilaitos ole irtisanovan sopijapuolen oman
harkinnan mukaan taloudellisesti tai toiminnallisesti järkevästi
toteutettavissa.”(Kohta 16 Sopimuksen päättyminen). Käytännössä sopimus
ei mitenkään sido Turun Toriparkki Oy:tä.

3. Sopimuksessa määritellään totuudenvastaisesti toriparkin
rakentamisajaksi 3 vuotta, vaikka selvitys on osoittanut
rakentamisajaksi vähintään 4,5 vuotta.
Sopimuksessa (kohta 9 rakentamisvelvoite) määritellään
pysäköintilaitoksen rakentamisajaksi kolme vuotta. Tämä on mahdotonta.
Toripysäköinnin asemakaavan yhteydessä tehdyssä selvityksessä
asemakaavaehdotuksen mukaisen toriparkin rakentamisajaksi todettiin
vähintään 53-54 kk (4,5 v).

4. Toripysäköinnin kustannuksia ei ole selvitetty, ja kustannusjako on
esisopimuksessa määritelty kaupungin haitaksi
Toripysäköinnistä ei ole olemassa kustannusarviota eikä
yleissuunnitelmaa. Tämän vuoksi kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n
välistä kustannusjakoa ei ole voitu täsmällisesti määritellä. Määrittely
on sopimuksessa kuitenkin tehty kaupungille haitalliseksi mm. seuraavin
kohdin:
”Kustannusjaon rajapintana pidetään pysäköintilaitoksen katon
vesieristeen yläpintaa. Pysäköintilaitoksen vesieristeen yläpuolelle
sijoitettavista lämmöneristeistä vastaa Kaupunki kustannuksellaan”
(Kohta 11) ja ”Mikäli laite, rakennus, liikennejärjestely tms. palvelee
kumpaakin sopijapuolta, jaetaan sen toteutuskustannus
hyötymisperiaatteen mukaisesti.” (Kohta 10). Käytännössä sopimuksen
perusteella kaupunki voi joutua osallistumaan esimerkiksi
pysäköintilaitoksen ilmastointi- tai varauloskäytäväpömpelien
rahoittamiseen.

5. Toriparkki Oy ei korvaa kaupungille aiheutuvia haittoja mm.
joukkoliikenteestä ja toripaikkojen vuokratuloista. Maankäyttö- ja
rakennuslain 106§ ja 165§ perusteella aiheutuvat korvausvelvollisuudet
jäävät kaupungille. Rakennusaikaisten haittojen korvaamisesta
torikauppiaille ei ole sovittu
Asemakaavasta annettujen lausuntojen perusteella on kaupungin tiedossa,
että toriparkin toteuttamisesta aiheutuu kaupungille taloudellista
haittaa joukkoliikenteelle sekä toripaikkojen vuokrauksesta.
Toripaikkojen vuokraa joudutaan rakentamisaikana joka tapauksessa
kauppiaille aiheutuvien haittojen vuoksi alentamaan,  ja
rakentamisaikana torikauppa vähenee.  Meidän Turku ry on muistutuksessa
arvioinut, että ”Toripysäköinnin rakentamisaikana aiheutuvien häiriöiden
vuoksi joukkoliikenteen matkustajamäärät alenevat 10 – 20% ja
liikennöintikustannukset lisääntyvät 5-10%. 4,5 – 6 v rakentamisaikana
tästä aiheutuu 15 – 40 M€ tappiot Turun kaupungille ja vastaavat tappiot
yksityisille liikennöitsijöille. Toteutettuna toripysäköinti alentaa
joukkoliikenteen käyttöä pysyvästi noin 5%, alentaen joukkoliikenteen
tuloja n. 900 000 € vuodessa.” Myös joukkoliikennelautakunta on
lausunnossaan todennut näistä haitoista. Esisopimus sivuuttaa näiden
tiedossa olevien vahinkojen korvaamisen: ”Osapuolet toteavat, että tämän
esisopimuksen allekirjoitushetkellä Kauppatorin pysäköintilaitoksen
rakentaminen ja normaalikäyttö eivät aiheuta Kaupungille mitään erikseen
korvattavaa haittaa.” (Kohta 13) Turun Toriparkki Oy ei siis korvaa
tiedossa olevia joukkoliikenteelle aiheutuvia vahinkoja, eikä tiedossa
olevia toripaikkojen vuokraustoiminnan tappioita.

Sopimuksessa sovelletaan korvauksiin vain Vahingonkorvauslakia ja Lakia
ympäristövahingoista.
Maankäyttö- ja rakennuslain 106§ mukaisten asemakaavan toteuttamisesta
aiheutuvien haittojen korvauksesta ja MRL 165§ luonnollisen vedenjuoksun
muuttamisen johdosta aiheutuvien haittojen korvauksesta ei ole sovittu.
MRL 165§ koskee erityisesti myös yleisen alueen toteuttamista, ja MRL
106§ ei ole rajattu vain tonttien kulkuyhteyksiin, toisin kuin
asemakaavamuistutusten vastineessa on väitetty.

Sopimuksessa ei mitenkään määritellä, miten torikauppiaille vähintään
4,5  vuotta kestävänä rakennusaikana aiheutuvat tappiot korvataan.
Meidän Turku ry on muistutuksessa arvioinut, että: ”Toripysäköinnin
rakentamisaikana torikaupan liikevaihto alenee 20-40% eli  5 – 10 M€ /
v, yhteensä menetykset ovat 4,5 – 6 v rakentamisaikana 22,5 – 60 M€.
Rakentamisaikaiset taloudelliset haitat aiheuttavat kielteisen torikaupan rakennemuutoksen.” Näiden haittojen korvaamisesta
torikauppiaille sopimuksessa ei sanota sanaakaan.

olli.raimo@iki.fi / 050 328 6410

Vaadimme kansanäänestystä Turun toriparkista!
Osallistu: http://turuntoriparkki.blogspot.com/

Foorumeilla

Torstaina 13. marraskuuta 2008

Kirjoitin Vasemmistoliiton keskustelufoorumille 13.11

13. marraskuuta 2008

Turun työttömien Vasemmistolinkki Vastaa lainaamalla viestiä Muokkaa/Poista viesti Poista tämä viesti

kokoontui panimoravintola Koululla 12.11. 2008. Päätimme alkaa järjestää avoimia tilaisuuksia, joissa vassarit keskustelevat poliittisista aiheista ja mukana on aina joku kuuluisa vetonaula. Tammikuussa kokoonnumme Varissuolla Majanummen monitoimitalolla ja mukaan yritetään saada Annika Lapintie ja Heli Astala- muitakin jos vain halukkuutta on. Tilaisuudesta tiedotetaan Vasemmistoliiton radio-ohjelmissa ( Robin Hood 91,5 Mhz ohjelmat Vasmmistoliitto ja Vaalit2008 ( joka muuttuu Vaalit 2009- ohjelmaksi piakkoin) sekä paikallisten lehtien tapahtumia- osastoilla ja mediassa muutenkin aika laajasti. www.radiorobinhood.fi ja www.duuniavailla.ehdokkaasi.fi. Myös Facebookiin ollaan puuhaamassa ryhmää. Siellä onkin jo useita vassariryhmiä. Tiedotan myös tällä foorumilla.Turun työttömien Vasemmistolinkki on vaaleja varten perustettu toimintaryhmä joka jatkaa siis toimintaansa vaalien välilläkin. Haluamme järjestää keskustelutilaisuuksia eri puolilla kaupunkia ja miksei myös maaseudulla ainakin neljännesvuosittain- luulisin että useammin.
Toiminta on avointa ja epävirallista. Tervetuloa mukaan! Keskustellaan ja tutustutaan. Voi tulla myös ihan kuuntelemaan.

Ja kaikille tiedoksi: Radio-ohjelmia pääsee tekemään tai seuraamaan niiden tekemistä milloin vain! Autan mielelläni jos vaikka joku haluaa perustaa paikallisradion. Väliaikaisen luvan saa helposti eikä maksa paljoa!
Myös lehden tekeminen kiinnostaisi. Olen tehnyt aloitteen Turun kunnallisjärjestölle nettilehden perustamisesta. Esitin että kyseeseen tulisi Uusi Päivä- lehden nettiversio, joka tarvittaessa ja sillointällöin tulostettaisiin paperilehdeksi niille, jotka eivät käytä nettiä.
Voidaan perustaa myös vaikka Varsinais- Suomen Uusi Päivä tai jonkin muun niminen lehti. kaikki on mahdollista! Ja sarjakuvat olisivat todella tervetulleita!
Minut saa kiinni numerosta 044 922 8052 tai suomisen.jari@gmail.com. Kotisivuni ovat osoitteessa www.jarisuominen.ehdokkasi.fi.
Ottakaa yhteyttä ja pannaan tuulemaan!-Jari

Henkinen vallankumous

Sunnuntaina 9. marraskuuta 2008

Muilta osin kuin peruspalveluiden suhteen olen valmis pohtimaan keinoja, jolla pystymme tukemaan aineettomien palveluntuottajayritysten syntymistä Suomeen. On myös Suomen talouskasvun, mutta myös ympäristön kannalta, järkevämpää, että perhe jättää lentämättä etelän lämpöön ja valitseekin vaihtoehtoisesti hierojan tai kampaajan palveluita tai tekee vaikka yhteisen retken teatteriin tai elokuviin. Myös kotiin tarjottavat siivouspalvelut tukevat perheiden jaksamista. Nämä palvelut eivät kuitenkaan ole kunnan tarjoamia lakisääteisiä palveluita eikä niiden pidäkään olla. Sen sijaan tarvitsemme Suomessa ennen kaikkea henkisen vallankumouksen, jotta olisimme valmiita maksamaan laadukkaista, arkea piristävistä ja helpottavista aineettomista palveluista.

Ja ennen kuin joku ehtii älähtää, että älä naurata. Ei kaikilla ole varaa kampaajalle tai elokuviin, niin heidän elintasonsa nostamiseksi onkin tehtävä toisenlaiset toimenpiteet. Mutta se onkin asia erikseen, jota on minunkin blogissani aiemmin pohdittu. -Mirka Muukkonen blogissaan

Siinä sanapari jota etsin :). Henkinen vallankumous on jotakin joka on jatkuvasti työn alla. Joka päivä jokainen ihminen oppii jotain uutta eikä maailma ole entisensä. Siksi myöskään ei voida sanoa historian toistavan itseään. Jo Herakleitos todisti 2500 vuotta sitten ettei ihminen voi astua kahta kertaa samaan virtaan- vesi on jo juossut pois. Henkinen vallankumous onkin mielestäni sitä että pyrkii sopeutumaan uuteen tilanteeseen, tajuamaan sen ja orientoitumaan uudelleen. Mikään oppi ei voi olla pysyvää- sen pitää muuttua ajan vaatimusten mukana.

Näin on käynytkin esimerkiksi kristinuskolle. Se on pystynyt säilyttämään asemansa vain muuttumalla reaalitodellisuutta paremmin vastaavaksi. Monet muutkin ismit muistuttavat nykyisin esikuviaan vain kaukaisesti tai ei ollenkaan.

Minä en nyt kirjoita Marxismista ja puolusta revisionismia- minulle re-vision, uudelleenarvioiminen, on itsestäänselvyys. Aatteet kehittyvät ajassa, mutta ihmiset pysyvät ja juuri he tarvitsevat visioita tulevaisuudesta. Tätä tarvetta yrittävät poliittiset puolueet parhaansa mukaan täyttää.

Täydellinen yhteisomistus, kommunismi, epäonnistui Venäjällä koska ihmiset eivät tajunneet vastuun merkitystä. Suomen kielen verbi omistaa tarkoittaa: olla vastuussa. Tätä pitäisi varmaan opettaa eikä pitää itsestäänselvyytenä.

Täydellinen yksityisomistus, äärikapitalismi, on jo ajatuksenakin melko mahdoton. Sehän merkitsisi kaikkien sotaa kaikkia vastaan , anarkiaa eikä järjestystä. Äärikapitalismi on elitistinen aate ja muistuttaa tässä kommunismia. Itse asiassa ne ovat sama asia.

Mikä sitten neuvoksi jos mistään päin ei löydy totuutta ja oikeudenmukaisuutta? Ehdotan painokkaasti että Suomessa lopetetaan kansainvälisen kapitalismin hyysääminen. Markkinataloudelle on asetettava rajoja jotta ihmisillekin jäisi tilaa eikä pelkästään hyötyä tuottavina objekteina joista pyritään repimään kaikki irti, vaan subjekteina, vapaina toimijoina.

Yhteiskunnassamme vaikuttavat kaupalliset virtaukset ovat jo muuttaneet kansalaiset asiakkaiksi jopa terveydenhuollossa Tämä on väärin  jo pelkästään siksi  ettei sairas ihminen voi olla ihan täysivaltainen päättäjä- hän on pakkotilanteessa. Tällainen pakkotilanteen hyväksikäyttö on yleistymässä, mutta se ei muuta sitä yhtään  hyväksyttävämmäksi. Räikeimpiä esimerkkejä ovat pikavippifirmat, mutta omakohtaisia kokemuksia on esimerkiksi Soneran taholta tulleesta kesken sopimuskauden tulleesta ukaasista: He ilmoittivat että laajakaistani muuttuu 24 MB:n suuruiseksi ja vaihtoehtona oli sopimuksen irtisanominen. Tällaista nimittäisin pakkomyynniksi- enhän kesken vaalikiireiden edes ehtinyt reagoimaan. Usein eri tarjouksissa on myös vaatimus että päätös on tehtävä heti. Harkinta-aikaa ei haluta antaa.

On siis luotava rajoja joita ei saa ylittää. Talousrikollisuus kasvaa ja pyrkii legitimoimaan itsensä. Vaihtoehtojen puute on silmiinpistävä- hinnat ja sopimukset eivät juuri eroa toisistaan ja pienellä painettu teksti on yleistynyt muuallakin kuin vakuutuksissa. Ruokakaupan kilpailusta ei juuri voi puhua- vai onko mielestäsi saman kahvin saman hintainen tarjous eri kaupoissa kilpailua? Ilmiselviä kartelleita ja lypsykoneita on pilvin pimein. Sähkön hinta on hyvä esimerkki tästä.

Mielestäni henkinen vallankumous tarkoittaa sitä , että kannamme vastuun yhdessä ja jokainen erikseen omista päätöksistämme. On luotava lakeja ja niiden noudattamista on valvottava. Yhteiskunnan on kerättävä enemmän veroja ettei rikollisuus rehottaisi. Sosiaalisia investointeja on tehtävä tukemaan kansalaisten itsemääräämisoikeutta. Emmehän toki halua elää anarkiassa tai oligarkiassa? Demokratian hinta voi tuntua kovalta, mutta paljon halvemmaksi se tulee kuin sota.

Hyvinvointi kaikille on optimaalinen tilanne. Se oli Suomessa jo lähes toteutunut 1980- luvulla. Siitä lähtien on kuljettu väärään suuntaan. On myönnetty veronkevennyksiä hyvätuloisille jotta he voisivat ostaa enemmän turhaa rojua- onpa monet tulot jopa vapautettu verotuksesta! Samanaikaisesti yhteiskunnan perusteet ovat alkaneet rapautua. On kuin asuisimme talossa jonka perusta on sortumassa. Istummeko yläkerrassa uudet vaatteet päällämme emmekä halua huomata kivijalan olevan jo melkein poikki?

Milloin opimme nurkumatta maksamaan turvallisuudesta, terveydestä, koulusta, lastenhoidosta, vanhusten auttamisesta, oikeudesta ja kohtuudesta?

Yhdysvaltain tuleva presidentti lähestyi kirjeitse

Sunnuntaina 9. marraskuuta 2008

Message from Barack: “How this happened”

5. marraskuuta 2008 kello 21:47

Before his Election Night speech last night, Barack sent out this message to suppporters:

I’m about to head to Grant Park to talk to everyone gathered there, but I wanted to write to you first.

We just made history.

And I don’t want you to forget how we did it.

You made history every single day during this campaign — every day you knocked on doors, made a donation, or talked to your family, friends, and neighbors about why you believe it’s time for change.

I want to thank all of you who gave your time, talent, and passion to this campaign. We have a lot of work to do to get our country back on track, and I’ll be in touch soon about what comes next.

But I want to be very clear about one thing…

All of this happened because of you.

Thank you,

Barack

Internet on eräs historian suurimmista keksinnöistä. Se mahdollistaa jokaisen osallisuuden kaikkeen mitä tapahtuu. Tämän viestin sain, koska kuulun Barack Obamaa tukevaan Facebook- ryhmään.

On ollut puhetta internetin rajoittamisesta. Ihmiset pelkäävät kaikkea uutta ja uskovat internetin aiheuttavan vahinkoa. Olen varma siitä että rajoittamaton tiedonvälitys- internetissä ei ole sensuuria kuten sanomalehdissä- on avainasia kansalaisoikeuksien toteutumisessa, köyhyyden poistamisessa, demokratian puolustamisessa, taistelussa saastumista ja ilmastonmuutosta vastaan….Kaikissa asioissa. Ongelmat on otettava pintaan, jolloin niitä voidaan käsitellä. Maton alle lakaiseminen palvelee harvojen etua.

Uutinen ja vanhanen

Keskiviikkona 5. marraskuuta 2008

Uutinen: Barack Obama on valittu maanvyörymävoitolla Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi.

vanhanen: ” Tietysti olen iloinen sisarpuolueen menestyksestä”.

Suominen: …

Tänään olin menossa turvallissusasioita käsittelevään Asukkaan ääni- tapahtumaan virastotalolle. Flunssa kuitenkin vaivaa sen verran että jään kotiin lepäämään. Turvallisuusasiat ovat erittäin tärkeitä. Toivon että erityisryhmät, kuten maahanmuuttajat, löytäisivät myöskin paikalle.

Radio-ohjelmat

Maanantaina 3. marraskuuta 2008

Tämän viikon radio-ohjelmat vaihtuvat vasta keskiviikkona, koska Robin Hood on suljettuna alkuviikon. Eli viime viikon ohjelmat pyörivät siihen asti.

Keskiviikkona on aluekumppanuuden turvallisuutta käsittelevä tilaisuus viratotalolla klo 18 alkaen.

Ruiskukka on rikkaruoho

Maanantaina 3. marraskuuta 2008

a685135962_1064369_5030.jpg

Maailman ensimmäinen pohjoismainen yhteisöradiokonferenssi Manillassa 30.10-2.11.2008

Sunnuntaina 2. marraskuuta 2008

Otsikon muotoilu on Maarit Nermeksen, projektikoordinaattorin ( Turun Lähiradioyhdistys), käsialaa. Hieno muotoilu joka kelpasi jopa Turun Sanomille :).

Konferenssin avasi AMARCin, Maailman yhteisöradioliiton puheenjohtaja Steve Buckley (UK).

Itse konfernssi oli pelkkää betonia, kolme päivää asiaa yhteisöradioista ympäri maailman, keskittyen kuitenkin Pohjoismaisen tilanteeseen, joka on:

Ruotsissa alkoi lähiradiotoiminta 1978, nykyisin närradion on melkein joka kunnassa ja toiminta on vilkasta. Radioita on 1180 ja ne palvelevat nimenomaan “kyläradioina”- oman alueen vaikutuskanavina. Ei-kaupallisina toimijoina ne ovat vapaan sanan- kanavia joissa jokainen saa äänensä kuuluviin.

Tanskassa alkoi toiminta pian Ruotsin jälkeen ja nykyisin lähiradioita on varsin kattavasti, lähemmäs 200.

Norjassa on saman verran kuin Tanskassa. Saimme kuulla Trondheimin opiskelijaradion tuottamaa ohjelmaa “Huomenta Suomi”. Hauskaa oli, Matti Nykäsen ja norjalaisveitikoiden parissa :).

Suomessa on, hyvällä tahdolla laskien, kuusi yhteisöradiota….Vanhimmat Radio Pro Torniossa ja Helsingin lähiradio- sitten tuleekin jo Robin Hood joka toimi tämän turnauksen isäntänä.

Suomen ongelmana on lainsäädäntö. Ei-kaupalliset radioasemat on Suomessa luokiteltu samaan kategoriaan kaupallisten paikallisradioiden kanssa. Mitään lakia yhteisöradioista ei ole. Tämä tekee toiminnan vaikeaksi taloudellisesti ja esim. nettiohjelmien kehittäminen ja kalustohankinnat ovat taloudellisesti pienten radioiden ulottumattomissa. Rahaa tulee enimmäkseen vain projekteista, joista mainittakoon Helsingin Lähiradion “Ääni intiaanikylille”- hanke Meksikon Oexacassa. Tästä hankkeesta meille kertoi aito zapoteekki, insinööri Diego Cruz Martinez . Hänen kotisudullaan kyläradiot ovat saavuttaneet suuren suosion. Ne ovat merkittäviä tietolähteitä ja oppimisvälineitä,joita halutaan kylään kuin kylään.Valitettavasti kuitenkin myös bisnesmiehet ovat löytäneet hankkeen ja siivestävät omilla kaupallisilla radioillaan hamkkeen liepeillä, eli tyypillinen lasihelmiä sioille ilmiö, jossa hyvän asian varjolla tehdään rahaa paskalla välittämättä seurauksista ja tysin vastuuttomasti. Kuulostaako tutulta?

Yhteisöradioiden yhteistyö on nyt saatu alkuun. Suomessakin on paljon kehitettävää mm. internetin ja rahoituksen osalta. Työ on vasta alussa. Liitän linkkejä aiheeseen kotisivulleni.