Arkisto: Tammikuu 2010

Turun Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kirjelmä

Torstaina 21. tammikuuta 2010

Kirjelmä: Turun kaupungin puheenjohtajatoimikunnan jäsenille

20.01.2010

 Turun kaupunginvaltuuston ryhmien puheenjohtajatoimikunta

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Randell ja eräiden ryhmien puheenjohtajat ovat ilmoittaneet meille suullisesti, että Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä suljetaan ryhmien välisen neuvottelumenettelyn ulkopuolelle. Pidämme tätä menettelyä varsin omituisena ja kunnallisdemokratiaa loukkaavana ja haluamme kohteliaammin esittää oman kantamme asiasta ja sen jatkokäsittelystä.

Olemme allekirjoittaneet ryhmien välisen sopimuksen ja pyrkineet hyvässä yhteistyössä siinä mainittuihin tavoitteisiin. Sopimuksen tekstin mukaan se toimii lähtökohtana myös muille valtuustokauden aikana laadittaville kaupungin toimintaa ohjaaville strategioille ja ohjelmille. Myös näiden valmistelussa olemme rakentavasti olleet mukana. Olemme myös selkeästi pyrkineet siihen tulokseen, että talousarvion laadinnassa olisi saavutettu yhteinen kanta. Kun verotusasiassa ja vuokra-asuntojen myynnin kohdalta ei yksimielisyyttä saavutettu, olemme ymmärtääksemme olleet täysin oikeutetut äänestämään sen kannan mukaan, jonka olimme äänestäjillemme luvanneet.

Korostamme vielä erityisesti, että ryhmien välisessä sopimuksessa olemme yhteisesti sopineet seuraavaa: ”Asuntoliiketoiminta organisoidaan uudelleen ja sovitaan yhteiset pelisäännöt. Määritellään yhtiöille tuottotavoite, joka tuloutetaan kaupungille.” Tämän mukaisesti on valtuustossa jo hyväksyttykin omistajapoliittinen asiakirja ja asunto- ja maankäyttöohjelma. Niissä ei ole missään kohden sovittu taloudellisesti tuottavan vuokra-asuntokannan myymisestä vaan aivan muusta. Katsommekin toimi-neemme täysin valtuuston hyväksymän tavoitteen toteuttamiseksi. Kun kaikilta osin sopimuksen ja ohjelmien mukainen esityksemme ei muille ryhmille kelvannut, niin tulkinnanvarainen sopimusrikkomus on kyllä ihan muulla taholla kuin meillä.

Ymmärtääksemme valtuustoryhmien välinen sopimus on tehty koko vaalikaudeksi, eikä siitä erottamisesta tai eroamisesta ole mitään pelisääntöjä sovittu. Sopimuksen mukaan myös kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtävänä on vastata sopimusryhmien välisistä neuvotteluista ja yhteisten ratkaisujen löytämisestä. Ei siis minkään ryhmän erottamisesta.

Toivommekin että uhkailujen sijaan voimme jatkaa ja parantaa yhteistyötämme sovitun mukaisesti Turun kaupungin ja sen asukkaiden parhaaksi. Vasemmistoliiton ehdokkaat saivat vuoden 2008 Turun kunnallisvaaleissa yli 12 000 ääntä ja kannatusosuus oli 14,1 %. Mikäli ryhmämme mielipidettä ei enää otettaisi huomioon kunnallispoliittisten asioiden valmistelussa, estäisivät muut ryhmät merkittävän suuren turkulaisnäkemyksen mukanaolon päätösten teon valmistelussa.

Mikäli sovittu yhteistyön linja ei kuitenkaan muille ryhmille kelpaa, Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä pyytää sopimuksen tulkintaetuoikeuden itselleen ottaneilta kokoomuksen, sdp:n ja vihreiden, sekä muilta sopimusryhmiltä kirjallista yksilöityä selvitystä siitä, mitä sopimuskohtia ne katsovat meidän rikkoneen. On kohtuullista että valtuustoryhmämme ja kaikki turkulaiset voisivat myös kokonaisuutena tarkastella sopimukseen kirjattujen tavoitteiden toteuttamiseen tai toteuttamatta jättämiseen liittyviä eri sopimusryhmien toimenpiteitä yksittäisissä asioissa. Pyydämme esittämämme asian asiallista käsittelyä vuoden 2010 ensimmäisessä puheenjohtajatoimikunnan kokouksessa.

 

Turussa 14.12.2009

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

Puolesta

Sauli Saarinen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kansalaisia kunnioittava yhteiskunta

Perjantaina 15. tammikuuta 2010

1990-luvun lama syntyi talouden ylikuumenemisesta.Pudotus oli raju ja aiheutti kansanliikkeen jonka toiminta kulminoitui ”Murrostorstaina” tunnettuun suurmielenosoitukseen.Silloinen hallitus työministeri Kanervan johdolla osti yhteiskuntarauhan jakamalla rahaa.Työttömien yhdistykset saivat silloin alkunsa, valtiovallan avulla.

On nähty että nämä yhdistykset eivät juurikaan ole pystyneet parantamaan työttömien markkina-arvoa.Jotkut harvat toki ovat löytäneet paikkansa yrittäjinä tai työsuhteessa, mutta suurin osa on jäänyt pyörimään kurssi- ja tukityöllistämiskierteeseen jossa oman tilanteen parantaminen ei ainakaan laillisin konstein onnistu.On luotu pitkäaikaistyöttömyys ja sen myötä lisääntyvä köyhyys (Ilpo Airion väitöstutkimus 2008-Työssäkäyvien köyhyys Suomessa ja muualla).Tätä työttömyyttä eivät hyvätuuriset haluakaan poistaa, se kun tuo tehokkuutta talouteen ja toimii samalla uhkakuvana niille, jotka sinnittelevät viimeisillä voimillaan työelämässä.

On selvää että asialle on tehtävä jotain.Hyvinvointi edellyttää jokaisen työpanosta.Valtion ja kuntien verotulot riippuvat pitkälti työllisten määrästä, samoin kaikki muukin sosiaaliturva, eläkkeet ja sairausvakuutus.Emme voi enää jatkaa kanervalaisella linjalla, jossa ”tarpeettomista” kansalaisista tehdään säilykkeitä pitämällä heidät Syrjälässään , poissa parempien jaloista niukalla toimeentulolla joka usein ei mahdollista edes parturissa käyntiä muusta itseensä ja omaan hyvinvointiinsa panostamisesta puhumattakaan.

Köyhyyden poisto on ensiarvoisen tärkeä asia.Se edellyttää panostuksia tukipalveluihin, työsuojelua, sosiaali-ja terveyspalvelujen hyvää tasoa (mm. mielenterveyspalvelujen saatavuuteen on kiinnitettävä huomiota ja niitä pitää saada terveyskeskuksista, joita on oltava saavutettavalla etäisyydellä-ei jotain näennäispalveluja vaikean matkan takana).

Alimpia tuloja on nostettava.Kansalaisella tulee olla mahdollisuus itsenäiseen elämään ja tarpeellisten palvelujen ostamiseen.Heillä tulee olla myös mahdollisuus parantaa toimeentuloaan ilman että heti leikataan tukia.Kuntien talous paranee heti kun ne eivät joudu enää toimimaan työttömyysturvan alhaisen tason paikkaajina ja saavat uusia verotuloja kansalaisilta jotka on autettu mukaan yhteiskuntaa rakentamaan.

Verotusta on kehitettävä oikeudenmukaiseksi. On vihdoinkin pidettävä huolta sosiaalisesta infrastruktuurista joka on uusliberalismin oppien myötä päästetty rapautumaan.Tuloerojen kasvu on pysäytettävä ja käännettävä niiden pienenemiseksi.

Suomi tarvitsee kaikkia kansalaisiaan pysyäkseen vahvana ja vahvistuakseen.Köyhäinhoitopolitiikasta on siis siirryttävä sosiaalipolitiikkaan, on tuettava kansalaisten itsenäisyyttä ja työkykyä.

Uusliberalismista on luovuttava ja demokraattinen päätöksenteko elvytettävä.Liike-elämän ehdoilla eläminen on lopetettava ja sille on asetettava sääntöjä yhteiskuntavastuusta.Yhteiskunnan päätöksenteon on oltava yksityisen päätöksenteon yläpuolella-sen on asetettava rajat joiden sisällä saa toimia vapaasti.Nämä rajat eivät saa loukata perusoikeuksia.

Olemme hukassa jos emme toimi yhdessä.

Pelko ja viha

Keskiviikkona 13. tammikuuta 2010

Espoon tragedia ei mitenkään liittynyt tekijän etniseen taustaan.Jos vertaamme muita maassamme tapahtuvia väkivaltarikoksia emme voi mitenkään väittää että väkivalta Suomessa olisi tuontitavaraa.
Elämme murrosaikoja.Suomi on kansainvälistynyt vauhdilla joka pelottaa kansalaisia.Eilen minulle soitti 70-vuotias nainen joka pelkää mennä bussiin, koska”siellä etupenkillä retkottaa niitä ulkomaalaisia nuoria miehiä”.Olemme saaneet pelon kaduillemme ja jotkut tekevät politiikkaa ruokkimalla tätä pelkoa.Luulen, että soittajaakin oli peloteltu.

Rikoksiin syyllistyneet muiden maiden kansalaiset tulisi karkoittaa.Mielestäni kynnyksenä voisi olla toistuvuus lievemmissä tapauksissa ja suora karkotus vapausrangaistusten ollessa kyseessä.
Maahanmuuttajia meille tulee jatkossakin ja meillä on oltava valmiudet ottaa heidät vastaan.Kotouttamisen yhteydessä tulisi olla mielenterveyspalveluja, koska varsinkin sota-alueilta tulevilla on ongelmia, joita olisi kenellä tahansa esim kansanmurhan nähneellä.
Terveyskeskuksien kehittäminen, mielenterveyspalvelujen siirtäminen niiden yhteyteen ja riittävien investointien teko sosiaali-ja terveyspuolella olisi nyt ensiarvoisen tärkeää.

Ilmiöitä

Sunnuntaina 10. tammikuuta 2010

Yleensä lienee niin, ettei yhteiskunnan vakavia ongelmia pystytä ratkaisemaan ilman että puututaan ongelmien syihin.Puheet aserajoituksista, valvonnan tiukentamisesta ja rangaistusten koventamisesta ovat jatketta harjoitetulle piittaamattomalle politiikalle, jossa ihmiset jätetään yksin ongelmiensa kanssa.Suomessa on säästetty viime laman jälkeen hyvinvointipalveluista.Otan vain yhden esimerkin:mielenterveyspotilaat siirrettiin avohoitoon ja sairaansijoja vähennettiin.Tämä voisi olla positiivista kehitystä ja vähentää mielenterveysongelmia varsinkin kun nykyisin on olemassa tehokkaita lääkkeitä.Avohoito kuitenkin vaatisi toimiakseen tukipalveluja ja näitä eivät poliitikot ole halunneet myöntää.Vaikuttaa siltä että päättäjät mieluummin hyväksyvät väkivallan kuin uhraisivat pennosia kansalaisten hyvinvointiin.

Sosiaalisista investoinneista säästäminen on järjetöntä ja väkivaltaista.Se kasvattaa tuloeroista johtuvia ongelmia.Yhteiskunnassa on oltava voimaannuttamispalveluja niille jotka eivät kestä kovaa kilpailua, ihmisiä on hoidettava.Jos emme näin tee joudumme panostamaan turvapalveluihin emmekä silti ole turvassa.
Väkivalta synnyttää väkivaltaa.On nähtävä myös yhteiskunnan väkivalta yksilöä kohtaan, ilmiötä on tarkasteltava kokonaisuutena.

Terveyskeskuksia pitäisi kehittää toimimaan ennaltaehkäisevinä palveluina.Jos ihminen pääsee johonkin puhumaan ongelmistaan saattaa moni väkivallanteko jäädä tekemättä.Maahanmuuttajien kotoutuminen edellyttää myös tehokasta tukipalvelua, monet heistä kun tulevat sodan olosuhteista jotka eivät voi olla vaikuttamatta mielenterveyteen.
Samalla tavalla kuin yhteiskunta pitää huolta muustakin infrastruktuurista on peruspalveluihin panostettava.Monttuja maanteissä-monttuja päissä.

Olen aina ihmetellyt sitä että meillä on joskus ollut varaa rakentaa rautatiet, mutta niiden ylläpitoon ei ole varaa.Sama koskee terveyskeskuksia ja muita yhteiskunnan palveluja.
Meidän on maksettava veroja jos haluamme turvallisuutta.

Tässä bloggaukseni Uudessa Suomessa

Sunnuntaina 3. tammikuuta 2010

Tuhoamme nuoria miehiä ja ihmettelemme sitten mitä tapahtui…

3.1.2010 4.47 | Jari Suominen | Yleinen

Etnisellä taustalla ei ollut mitään tekemistä tämän rikoksen kanssa.Sen sijaan kannattaisi ihan oikeasti miettiä niitä syitä jotka ovat tehneet Suomesta ampumaradan.Keskustelun olisikin käsiteltävä väkivaltaa ja sen ihannoimista ratkaisukeinona ongelmiin ja mielenterveysongelmien osuutta.
Ibrahim murhasi neljä ihmistä jotka olivat puolustaneet hänen naisystäväänsä häntä vastaan-he olivat siis salaliitossa tuon naisen kanssa ja Ibrahim, todettuaan ettei lähestymisyritys naiseen tekstiviestillä onnistunut, eikä tämä vastannut puhelimeen, sairaassa mielessään päätti kostaa kaikille.Hän murhasi ex-naisystävänsä erittäin raa-asti puukolla ja lähti sitten kostamaan tämän työtovereille eli salaliiton muille jäsenille.Lopuksi hän tappoi itsensä kun työ tuli tehtyä.
Vaihda äskeiseen tekstiin miehen nimeksi Åke, Günther tai Pekka ja lue se uudestaan.Muuttuiko jokin?
Ne jotka yrittävät tehdä tästä rotuoppinsa mukaisen tapauksen syyllistyvät mielestäni kiihotukseen kansanryhmää vastaan.

Toinen asia on se, että sodissa olleet ihmiset ovat usein mielenterveydeltään järkkyneitä.Tämä on vakavasti otettava turvallisuusriski.
Suomalaisen terveydenhuollon sikakapitalismiin perustuva alasajo on lopetettava ja varoja sen kehittämiseen myönnettävä.

Mitä tulee aselain kiristämiseen näyttää se todellakin olevan hallituksen ainoa ratkaisuyritys ongelmiin.He kun eivät halua panostaa ihmisten hoitamiseen, vaan pakottavat kunnat säästämään kaikkein heikoimmilta, opetuksesta, mielenterveyspalveluista (Turussa mielenterveysyhdistyksen kunnallisia avustuksia leikattiin juuri kolmanneksella!) kuten avohoidon tukipalvelut.
Asun kerrostalossa, johon on sijoitettu mielenterveyskuntoutujia, maahanmuuttajia ja kaltaisiani jätteitä(porvarin näkemys minusta ) ).Minusta ja ulkomaalaisista ei ole ollut harmia-sen sijaan moni nuori mies joita talossamme on asunut, on ollut ilmiselvästi heitteillä oman sairautensa vankina ilman mitään apua.Eräs kaveri pisti kämppänsä pirstaleiksi kolme kertaa ja viimeisellä kerralla sytytti sen tuleen.Vasta tällöin hänet vietiin jonnekin.Myös muita paukuttajia ja uhkailijoita on ollut.
Nämä miehet ovat epätoivoisia!He ovat vahvoja nuoria miehiä joilla ei ole toivoakaan työpaikasta, hermot eivät kestä opiskelua-minkäänlaisia mahdollisuuksia esim perheen perustamiseen ei ole…

On säälittävää että ongelmia halutaan lakaista maton alle ja syyllistää jokin ryhmä kun koko yhteiskunta on sairas.Elämme niin kovassa maassa ettei väkivaltaa pidä ihmetellä, Ruotsissakin 1970-luvulla ja myöhemminkin lähes poikkeuksetta raaka väkivalta oli suomalaishylkiöiden tekosia (Valjakkala ym).

Toivon että ryhdymme yhdessä tekemään asioille jotain ja auttamaan näitä miehiä.Voimavaroja on tultava-muussa tapauksessa syytän sikakapitalistista hallitustamme piittaamattomuudesta joka saattaa johtaa kansanmurhaan.On ehkä osittain jo johtanutkin.
Minä pystyn elämään ilman tulevaisuutta.Olen työurani varrella hankkinut takuuvarman oikeuden olla yhteiskunnan täysivaltainen jäsen.Itsetuntoni on siksi vahva, mutta kaikkien laita ei ole näin hyvin, monet eivät saa tarvitsemaansa hoitoa lainkaan-heille ei aurinko ole edes tulevaisuudessa nousemassa.
Ymmärrän siis helvetin hyvin näitä miehiä.He ovat noin 25 vuotiaita ja jo edellinen lama tuhosi heidän nuoruutensa.Nyt tämä uusi tuhoaa miehuuden.
Täällä on paljon porukkaa jotka jeesustelevat sotaveteraaneilla, mutta näitä rauhan veteraaneja, ihmisiä jotka on syöty elävältä ei kukaan muista.
Hävetkää!