TORIPARKKI KAATUMASSA! YMPÄRISTÖKESKUS VALITTANUT KAAVASTA

Lounais-Suomen ympäristökeskus valittaa Turun Kauppatorin asemakaavasta hallinto-oikeuteen

Turun kaupunginvaltuuston päätös tulisi kumota maankäyttö- ja rakennuslain vastaisena 

Valtuuston hyväksymällä asemakaavalla osoitetaan noin 800 henkilöautolle tarkoitetun pysäköintilaitoksen rakentaminen Kauppatorin alle ja tähän liittyvät ajoyhteydet sekä maanalaista rakentamista toria ympäröivien katujen alle. Asemakaavan mukaisen pysäköintilaitoksen rakentaminen sisäänajoramppeineen tarkoittaisi pysyviä muutoksia keskustan katuverkkoon ja liikennejärjestelyihin.

Turun keskusta-alueen kehittäminen ja liikennesuunnittelu on keskustan tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeää. Liikennejärjestelmän kehittäminen ja siihen liittyvä pysäköinnin järjestäminen edellyttävät laajempaa kaavallista ratkaisua, eikä asiaa ei voida ratkaista suppealla asemakaavalla.  Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan esimerkiksi asemakaavan yhteydessä esitetyt arviot maaperään ja pohjavesiolosuhteisiin sekä tätä kautta alueen rakennuskantaan kohdistuvista vaikutuksista ovat puutteellisia.

Lounais-Suomen ympäristökeskus painotti näitä asioita jo asemakaavaehdotuksesta elokuussa 2007 antamassaan lausunnossa.

Ks. tarkemmin
Valitus Turun Kauppatorin asemakaavasta_LOS-2009-L-329-213.pdf

Asemakaava ei edistä maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita

Asemakaavan toteuttaminen lisäisi henkilöautoliikennettä ydinkeskustaan. Toteutus ei edistäisi kevytliikennettä taikka joukkoliikenteen edellytyksiä. Sisäänajorampeilla olisi laajaa vaikutusta katujen käyttöön ja liikkumiseen sekä ruutukaava-alueen historialliseen luonteeseen. Asemakaavan yhteydessä ei ole tarkasteltu pysäköinnin järjestämisen muita vaihtoehtoja, kuten keskustassa jo olevien maanalaisten pysäköintilaitosten laajentamista.

Kaavoituksella tärkeä tehtävä yhteisen ympäristön kehittämisessä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavoituksen tulee perustua vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin ja näin edistää myös yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista sekä liikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä - erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiä. Yhdyskuntarakenteeseen ja infrastruktuuriin liittyvät merkittävät ratkaisut, samoin kuin liikennejärjestelmän ja maankäytön yhteen sovittaminen on tarkoitettu tehtäväksi yleiskaavassa.

Turun keskustan osayleiskaavan laatiminen on vireillä. Voimassa olevan yleiskaavan selostukseen on kirjattu, että tarkoituksena on laatia osayleiskaava, jossa ratkaistaan tarkemmin muun muassa  liikennejärjestelyissä sekä rakennussuojelussa ja ympäristönsuojelussa noudatettavat periaatteet.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Risto Rauhala, puh. 040 769 9062
osastopäällikkö Kirsi Kärpijoki, puh. 0400 846 012

Jätä vastaus